หน้านี้ครอบคลุมเพียงกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางถนนของพวกเรา ซึ่งกล่าวได้ว่า-เป็นเพียงการเคลื่อนไหวตามท้องถนนเท่านั้น (สำหรับการเคลื่อนไหวในร่มอื่น ๆ คุณสามารถเข้าชมได้ที่ส่วน เหตุการณ์ต่างๆ) คุณสามารถหาข้อมูลการเคลื่อนไหวทางถนนทั้งหมดของเราในคลังข้อมูลและ BVU ในสื่อต่างๆ